Ljubljanska cesta 4a, Ivančna Gorica, Slovenija

Projekti

 

 

Projekti

Sodelovanje v projektih.

Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja začetnika

Projekt odpira možnost uvajanja pomočnika vzgojitelja začetnika v praktično delo z otroci v našem vrtcu. Kandidatka za pomočnika vzgojitelja se bo v skladu z letnim vzgojno izobraževalnim načrtom montessori vrtca Hiše otrok Ivančna Gorica usposabljala na številnih področjih in na prilagojen način dela zasebnega vrtca. Med drugim se bo z opazovanjem seznanila z metodami dela. S stalnim aktivnim vključevanjem v delovni proces vzgoje bo pridobila kompetence za samostojno delo pod vodstvom mentorja. Naloga pripravnika bo tudi, da seznani otroka s posameznim materialom in mu omogoči izkušnjo dela z njim ter ga usmerja, da delo dokonča in si izbere naslednji material. Pripravnik bo v času dela s pomočjo direktnega stika z otroci, nadzorom mentorja in refleksije po opravljenem delu razvil splošne (uspešno reševanje problemov, prilagajanje novim situacijam, uspešno komuniciranje z otroci in ostalimi strokovnimi delavci,...) in specifične (izbira materialna glede na starost otrok, priprava materialov, ki spodbujajo razvoj fine motorike,...) poklicne kompetence.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 

Veselimo se izzivov, ki jih prinašajo otroci! 

 

Združenje MONTESSORI Slovenije nam je podelil certifikat ustreznosti prostorov in izvajanja programa Montessori.